blob: f8f4bd1f6f27ccd9658fdabcf1c4f97f53d1d8e6 [file] [log] [blame]
<symbol alias="{+data.alias+}">
<name>{+data.name+}</name>
<memberOf>{+data.memberOf+}</memberOf>
<isStatic>{+data.isStatic+}</isStatic>
<isa>{+data.isa+}</isa>
<desc>{+data.desc+}</desc>
<classDesc>{+data.classDesc+}</classDesc>
<methods><for each="method" in="data.methods">
<method>
<name>{+method.name+}</name>
<memberOf>{+method.memberOf+}</memberOf>
<isStatic>{+method.isStatic+}</isStatic>
<desc>{+method.desc+}</desc>
<params><for each="param" in="method.params">
<param>
<type>{+param.type+}</type>
<name>{+param.name+}</name>
<desc>{+param.desc+}</desc>
<defaultValue>{+param.defaultValue+}</defaultValue>
</param></for>
</params>
</method></for>
</methods>
<properties><for each="property" in="data.properties">
<property>
<name>{+property.name+}</name>
<memberOf>{+property.memberOf+}</memberOf>
<isStatic>{+property.isStatic+}</isStatic>
<desc>{+property.desc+}</desc>
<type>{+property.type+}</type>
</property></for>
</properties>
</symbol>